Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner . Den är också en av förutsättningarna för att vi i Sverige . Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det är det vatten som påträffas när man gräver i marken och .

För ett valt område i kartan och en typ av grundvattenmagasin visar diagrammet beräknad fyllnadsgrad för ca månader bakåt och dagar framåt från idag. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och berggrunden. Det vattnet kallas grundvatten. Så småningom rinner grundvattnet ut i sjöar och andra vattendrag, eller så tas det upp av människan att . Hur är grundvattensituationen i mitt område nu och framöver?

I produkten visualiseras modellerad daglig fyllnadsgrad för små . Ej klassad Miljögifter Färgrepresentation av klassning Ja Näringsämnen Färgrepresentation av klassning Ja. Gotlands grundvatten och dricksvatten.

Det är låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige – också här i Värnamo kommun. Speciellt de små magasinen sjunker snabbt och är . I Östergötland närmar det sig nu normala nivåer. Allmänt om grundvatten och vattenbrist. Myndigheten SGU ansvarar för den nationella miljöövervakningen av grundvatten och är datavärdar för flera olika register som är tillgängliga för allmänheten. Här undersöks förorenat grundvatten från en kemtvätt i Hagfors.

Hur mycket vatten som finns i marken beror . Den senaste tiden har vattennivåerna i de små magasinen, där egna brunnar tar sitt vatten, sjunkit onormalt mycket. I stora delar av landet är grundvatten i små magasinen under eller mycket under det normala för årstiden. Under hela maj och juni har vi haft . Ett av Sveriges miljömål är Grundvatten av god kvalitet. Det är Sveriges geologiska undersökning – SGU som är ansvarig myndighet och samlar in data för . Men för att möjliggöra klassificering av kvantitativ och kemisk status avgränsas de till mindre enheter. Ren mark och rent grundvatten är viktiga förutsättning i arbetet för hållbar stadsutveckling.

Sanering av mark innebär att Malmöbornas kontakt med miljögifter . Normalt kan det sägas finnas två typer av grundvatten , det som finns i jordlagren och det som finns i berggrunden. Sandlagret är fyllt med grundvatten.

Det är ett av norra Europas största grundvattenmagasin. Avlagringarna som ligger ovanpå sanden har förstenats till kalksten . Eslövs kommun arbetar på en mängd olika sätt för att skydda grundvattnet. Bland annat har vattenskyddsområden inrättats för att . Grundvattennivåerna kommer att påverkas av den förändrade nederbörden och temperaturen.

Den ökade nederbörden kan ge . När grundvattennivåerna är väldigt låga finns risk för försämrad kvalitet på vattnet och risk för brist på vatten för dig som har egen brunn.